By setting a bookmark on RecentChanges you can easily see what has been changed since your last visit.

2018-06-20
[DELETED] 14:21 [INFO] AndreasKloeckner [1]
2620:cc:8000:1d84:68bf:d895:a533:1e4e [2]
2018-06-19
[DIFF] 22:35 [INFO] AndreasKloeckner [1]
qchost237-221 [2]
2018-06-01
[DIFF] 21:53 [INFO] 204-235-114
2018-05-16
[DIFF] 13:42 [INFO] 147
2018-05-01
[DIFF] 17:01 [INFO] 14
2018-04-10
[DIFF] 16:15 [INFO] 148
2018-04-07
[DIFF] 13:27 [INFO] 93

[DIFF]

این نشان مربوط به صفحات قدیمی است که حداقل یک نسخه پشتیبان داشته باشند (کلیک روی این نشان، تغییرات را به شما نشان خواهد داد)

[UPDATED]

این نشان مربوط به صفحاتی است که پس از زمانی که شما چوب‌الفها گذارده‌اید تغییر کرده‌اند (کلیک روی نشان تغییرات چوب‌الفها را نشان خواهد داد)

[NEW]

این نشان مربوط به صفحاتی است که پس از چوب‌الفهای شما ایجاد شده‌اند و پس از ایجاد هنوز ویرایش مجدد نشده‌اند

[DELETED]

این نشان مربوط به صفحات حذف شده است

[RENAMED]

این نشان مربوط به صفحات تغییرنام یافته است

[CONFLICT]

ناسازگاری ویرایشی بوجود آمده است. لطفاً با ترکیب دو پاراگراف دارای ایراد مشکل را حل نمایید.