With “Add Link” you can add the current page to your list of quick links.

2016-12-07
[DELETED] 06:23 [INFO] AndreasKloeckner [1]
185 [2]
2016-12-01
[DIFF] 19:20 [INFO] vc-nat-gp-s-41-13-8-182
2016-11-28
[DIFF] 23:07 [INFO] AndreasKloeckner
2016-11-12
[DIFF] 16:13 [INFO] 2a02:8108:8b40:3b90:dc3b:73db:29ca:31f9
2016-11-03
[DIFF] 05:42 [INFO] x1-6-a4-2b-8c-8d-88-78 Ubuntu 16.04 has CUDA support in official repos
2016-10-26
[DIFF] 15:24 [INFO] mobile-130-126-255-108
2016-10-13
[DIFF] 22:21 [INFO] AndreasKloeckner [1-2]

[DIFF]

این نشان مربوط به صفحات قدیمی است که حداقل یک نسخه پشتیبان داشته باشند (کلیک روی این نشان، تغییرات را به شما نشان خواهد داد)

[UPDATED]

این نشان مربوط به صفحاتی است که پس از زمانی که شما چوب‌الفها گذارده‌اید تغییر کرده‌اند (کلیک روی نشان تغییرات چوب‌الفها را نشان خواهد داد)

[NEW]

این نشان مربوط به صفحاتی است که پس از چوب‌الفهای شما ایجاد شده‌اند و پس از ایجاد هنوز ویرایش مجدد نشده‌اند

[DELETED]

این نشان مربوط به صفحات حذف شده است

[RENAMED]

این نشان مربوط به صفحات تغییرنام یافته است

[CONFLICT]

ناسازگاری ویرایشی بوجود آمده است. لطفاً با ترکیب دو پاراگراف دارای ایراد مشکل را حل نمایید.