Use Exclude underlay on FindPage to exclude the wiki's help pages from the fulltext search.

2015-11-24
[DIFF] 21:32 [INFO] AndreasKloeckner [1]
::ffff:222 [2-3]
#01 Revert to revision 8.
2015-11-23
[DIFF] 17:47 [INFO] AndreasKloeckner
2015-11-22
[DELETED] 18:22 [INFO] AndreasKloeckner [1]
::ffff:223 [2]
[DIFF] 04:41 [INFO] ::ffff:113 [1-2]
2015-11-20
[DIFF] 13:43 [INFO] ::ffff:83 Upload of attachment '1111'.
[DELETED] 04:19 [INFO] AndreasKloeckner [1]
::ffff:216 [2]
2015-11-16
[DIFF] 22:03 [INFO] ::ffff:5 [1-2] #01 Python3 support (without suddenly deleting everything)
#02 Python3 support
2015-11-13
[DIFF] 16:14 [INFO] AndreasKloeckner [1]
AndreasKloeckner [2]
2015-11-01
[DIFF] 22:14 [INFO] AndreasKloeckner [1-2] #02 Renamed from 'WarburtonCluster'.
[DIFF] 20:27 [INFO] ::ffff:86

[DIFF]

این نشان مربوط به صفحات قدیمی است که حداقل یک نسخه پشتیبان داشته باشند (کلیک روی این نشان، تغییرات را به شما نشان خواهد داد)

[UPDATED]

این نشان مربوط به صفحاتی است که پس از زمانی که شما چوب‌الفها گذارده‌اید تغییر کرده‌اند (کلیک روی نشان تغییرات چوب‌الفها را نشان خواهد داد)

[NEW]

این نشان مربوط به صفحاتی است که پس از چوب‌الفهای شما ایجاد شده‌اند و پس از ایجاد هنوز ویرایش مجدد نشده‌اند

[DELETED]

این نشان مربوط به صفحات حذف شده است

[RENAMED]

این نشان مربوط به صفحات تغییرنام یافته است

[CONFLICT]

ناسازگاری ویرایشی بوجود آمده است. لطفاً با ترکیب دو پاراگراف دارای ایراد مشکل را حل نمایید.